www.tayyareci.com                  ANA SAYFA Tayyareci Türkçe Site 444 1 JET   Kiralik ucaklar helikopterler
Tayyareci English Site
Tayyareci Deutsch Site
Sitede Arama :
 

TAYYARECİ ARŞİV

... MUHSİN ALPAGOT FOTOĞRAF ve BELGELERİ ..

 1- 
 2- 
 3- 
 4- 
 5- 
 6- 
 7- 
 8- 
 9- 
10- 
11- 
12- 
13- 
14- 
15- 
16- 
17- 
18- 
19- 
20- 
21- 
22- 
23- 
24- 
25- 
26- 
27- 
28- 
29- 
30- 
31- 
32- 
33- 
34- 
35- 
36- 
37- 
38- 
39- 
40- 
41- 
42- 
43- 
44-   
45- 
46- 
47- 
48- 
49- 
50- 
51- 
52- 
53- 
54- 
55- 
56- 
57-   
58- 

Muhsin Alpagot    thvtrh 1916

25 Temmuz 1916 da Erzincan’ın sukutu (düşman eline geçmesi) dolayısıyla yedinci tayyare bölüğü Suşehrine naklolunmuştur. Elde mevcut Albatros tayyaresi hava yoluyla Erzincan’dan Suşehrine giderken Zara’da mecburi iniş yapmış ve tamir edilemeyecek bir şekilde kırılmıştır. Pilot Üsteğmen Abdullah’ın ayağı kırılmış ve rasıdı Üsteğmen Muhsin (Alpagot) a bir şey olmamıştır. Bu kazadan bahseden ve baş komutanlığa sunulan üçüncü ordu komutanlığının 11-5-1332 tarih ve 2372 sayılı raporu.

Ekte foto vecihigoynumer07sm

(Üçüncü ordu için tayyareci Yüzbaşı Ali Riza kumandasında bir tayyare müfrezesi izam edilmiştir. Müfreze Trabzon’a kadar bahren ve bilahara berren sevkedilecektir. Müfreze kumandanı emrine miktarı kafi asker, araba, beygir, manda verilerek mümkün olduğu kadar teshilat gösterilmesi mütemennadır.)

Bir taraftan da tayyare mektebi müdürlüğüne aşağıdaki emir gönderilmiştir:

 “... bir kaç güne kadar iki ila üç tayyareden mürekkep bir tayyare müfrezesi ihzar edilecektir. Müfreze kumandanı memhur zarf derununda alacağı:emir üzerine hareket edecektir.

 Bu müfrezenin kumandanlığına tayyareci Yüzbaşı Ali Riza ;Efendi tayin edilmiştir. Müfreze için icap eden tayyareci ve rasıt zabitanla efradı ve tayyareyi, müfreze kumandanı bizzat intihap edecektir. Mektepçe bilcümle teshilatın ibrazı muktezidir.” kaydıyla  müfrezeye hazırlık emri verilmişti.

 Tayyare müfrezesi Erzurum’a gönderilen diğer yardımcı kuvvetlerle Yavuza yükletilmiş ve Trabzon’a çıkmıştı.

 Üçüncü ordu emrine verilmiş olan bu müfreze (7 nci) tayyare bölüğü idi.

 Yedinci tayyare bölüğünden 2 tayyareci subayı, 2 rasıt subayı, 25 er ve 5 makinist ve muavini vardı.Pilotlar Yüzbaşı Ali Rıza, Üsteğmen Abdullah ve rasıtlar ise Üsteğmen Muhsin, Teğmen Fikri idi.

...

sayfa 146

Erzincan’a yerleşmiş bulunan tayyare bölüğü 3 üncü ordunun keşif ve tarassut hizmetini görmeye başlamıştır. Ordu komutanlığı, kurmay subayların rasıtlık vazifesini görmek üzere yetiştirilmelerini istediğinden Mayıs 1916 da bu işe başlanmıştı. Bölük komutan vekiIi Üsteğmen Abdullah tarafından umuru havaiye müfettişliğine gönderilen 28-Mayıs-1916 sayılı yazısından ne surette çalışıldığı öğrenilmektedir.:

 “Üçüncü orduyu humayun kumandanlığının emriyle 11-3-332 tarihinde tayyare bölük kumandanı vekaletini ahzeyledim.

a) Ordu kumandanlığı tarafından verilen emri şifahi mucibince orduya mensup ve erkanı harbiye son sınıf müdavimlerinden dört efendiye tevarihi muhtelifede staj yaptırılmıştır. Mezkur stajlar (120) beygirlik (Rumpler) tayyaresiyle, tayyare meydanı ve Erzincan üzerinde icra kılınmış ve bu dört efendiden her birisi ikişer defadan sekiz defa uçurulmuştur.

b) Rasıtlığa ait, makinalı tüfek ve bomba istimaliyle, hususatı saire bölüğümüz esas rasıtlarından Mülazım Muhsin Efendi (halen Eskişehir Hv. Mnt. Dp. A. tayyareci Albay) tarafından gösterilmiş, bu suretle dört efendi keşif icrasına hazırlanmıştır. Bu tedrisat ve uçuşlar 7-Mayıs-1332 den (20-Mayıs-1916) 13-Mayıs-1332 (26-Mayıs-1916) tarihine kadar itmam edilmiştir.

c) 10-Mayıs-1332 (23-Mayıs-1916) tarihiyle bölüğe gelen ve üçüncü ordu kumandanlığından yazılan telgrafta düşman üzerinde icrası emrolunan atideki keşif vazifesi verilmiş ve mezkur keşfin ilk defa stajını ikmal eden erkam harp namzedi Mustafa Efendi tarafından icrası ayrıca emrolunmuştur.

f) Gerek staj uçuşları ve gerekse keşif uçuşları tarafı aciziden ifa kılınmış ve bölüğün Mayıs ayındaki on dört günlük faaliyetini müş'ir işbu rapor takdim kılınmıştır.

21-Mayıs-1916 da bölüğün harp tayyaresiyle üçüncü ordu erkanı harbiyesinden ve erkanı harbiye son sınıf müdavimlerinden Üsteğmen Ziya ile tayyareci Üsteğmen Abdullah öğleden evvel saat üçü elli üç dakika geçe hareketle 3300 metre irtifadan Erzincan-Cebice gediği -Kargın-Hacikoğlu komuğu -Çavuşun komu -Pırnakaya -Aşkale -Yeniköy -Hatuncuk -Karakilise -Çevlük komu –Dolaytepesi-Pavi-Kosor-Höbekdağı istikametlerine hareket ve lazım gelen keşfiyat bil icra saat altı ellide Erzincan’a avdet olundu.

            19-Eylülde motor arızalı olduğundan Kargından celbedilen makinist yardımıyla arıza giderilmiş ve 21- Eylülde tayyareci Üsteğmen Abdullah ile ordu erkanı harbiyesinden Üsteğmen Ziya birlikte olarak uçmuşlarsa da Cebice civarında hava cereyanlarından boğaz geçilememiş ve Erzincan’a avdet edilmiştir. İnişte iniş takımı kırılmıştır. Kargından süratle yedek parçalar getirilmiş ve tayyare yeniden uçuşa hazırlanarak Üsteğmen Ziya ile birlikte Kargına avdet edilmiştir.

            Görülüyor ki bu cephede pilot olarak bütün uçuşlar Üsteğmen Abdullah tarafından yapılmaktaydı. Uçuş neticelerinden ordu ve kolorduların istifade ettiğini kuvvetle tahmin etmekteyim. Çünkü üçüncü ordu komutanlığının 6 Haziran 1916 tarihli :

            “Ahiren icra edilen keşiflerde tayyare hüsnü cesaretle ve muvaffakiyetle sevk ve idare eden tayyare bölüğü kumandan vekili Mülazımı evvel Abdullah Efendiyle rasıtlık vazifesini itidalidem ve maharetle icra ederek orduya nafi ve hakikate muvafık malumat getiren erkanı harbiye son sınıf müdavimlerinden Mülazımı evvel Ziya ve Mustafa Efendilere teşekkür etmek tahriren tevdiini rica ederim.”

                                                                                                          3 üncü Ordu Kumandanı

                                                                                                                      Mirliva (VEHİP)

 

            25 Temmuz 1916 da Erzincan’ın sukutu dolayısıyla yedinci tayyare bölüğü Suşehrine naklolunmuştur. Elde mevcut Albatros tayyaresi hava yoluyla Erzincan’dan Suşehrine giderken Zara’da mecburi iniş yapmış ve tamir edilemeyecek bir şekilde kırılmıştır. Pilot Üsteğmen Abdullah’ın ayağı kırılmış ve rasıdı Üsteğmen Muhsin (Alpagot) a bir şey olmamıştı. Bu kazadan bahseden ve baş komutanlığa sunulan üçüncü ordu komutanlığının 11-5-1332 tarih ve 2372 sayılı raporunda, pilot hakkında :

            “Tayyareyi teslim aldı alalı cesaret ve fedakarlığıyla temayüz eylemiş bulunan Mülazımı sani Abdullah Efendinin bacağı kırılmıştır” diye takdir ettiği tayyareci için teessüflerini açıklamaktadır.

            30 Kasım 1916 da pilot (Brenberd) ile rasıt Üsteğmen Fikri, Göynük vadisinde keşif yaparak Ovnut da bir alaylık ve Göynük ovasında bir tümenlik çadırlı ordugah tespit etmişlerdir.

....

 

            7- Rasıt Mülazımı sani Fikri Efendiye (Harp gümüş liyakat madalyası) itası için ordu kumandanı Vehip Paşa Hazretleri tarafından harbiye nezaretine yazıldığı ordudan bildirilmiş ve tayyareci küçük zabit (Birend) Efendiye bir kıta harp demir hilal madalyası verilmiştir.

            8- Bölükte görülen intizam ve muamelatın hükmü cereyanından ve yapılan uçuşlardaki maharet ve cesaretten dolayı Vehip Paşa Hazretleri tarafından bana da bir kıta takdirname ita buyrulduğunu berayı malumat arz eylerim.

                                                                                              Yedinci Tayyare Bölüğü Komutanı

                                                                                                                      Mülazım (FÜNF HAVZEN)

59-   
60- 

thvtrh17-18

1918 – Ocak ayı başında 3. üncü tayyare bölüğü Hicaz hattı boyunca dağınık bir vaziyette şu şekilde bulunmakta idi :
            Medinede :     30. No.lu  (Albatros)

                                   31. No.lu (Albatros)

                                   1150. No.lu (Rumpler)

                                   1137. No.lu (Rumpler tamirde)

                                   1837. No.lu (Rumpler tamirde)

            Dera’da :         4. No.lu (Albatros)

                                   2226. No.lu (Rumpler)

            Şam’da :         2636.No.lu (Rumpler)

                                   2628.No.lu (Rumpler)

                                   59.No.lu (Albatros)

 

            7 – Ocak – 1918 de Kuvayi Havaiye Müfettişliğinden 3. üncü tayyare bölük komutanlığına gönderilen aşağıdaki emir üzerine bu bölüğün bölük merkezi ve Dera’da bulunan kademesi güneye Amman’a nakledilmiştir.

            “Arabistan grubu umum komutanlığından mevcut şifreli telgraf ve mucibince dar hatta şimalden cenube nakliyat imkansızlığı hasabiyle 4. üncü tayyare bölüğü kamilen Dera’da toplanacak ve 3. üncü tayyare müfrezesinin Şam ve Deradaki aksamı kamilen Maana nakledilecektir. Bu suretle 3.üncü tayyare müfrezesinin kısmı küllisi ve bölük merkezi Maanda olmak üzere toplanacaktır. Bu vaziyet 25 – Ocak – 1918 tarihinden itibaren 15 gün sonra alınacaktır. Hususatı fenniyenin bu teşkilata nazaran tanzim kılınacağı tebliğ olunur.”

 

                                                           *          *          *

Bölüğün 1919 senesi Ağustos ayına ait kuvvesinden :

Bl. K. Üstğm. Mazlum Keyüsk. (İstanbulda müfettişlik emrinde)

Rasıt Üsteğmen Muhsin Alpagot (Bölüğe vekalet etmektedir.)

Rasıt Üsteğmen İhsan (Memuren İstanbuldadır.)

Rasıt Teğmen Sıtkı Tanman (Bölükte)

Rasıt Teğmen İhsan Orgun (Bölükte)

Rasıt Teğmen Ferit (Şamlı) (Bölükte)

 

Bl. pilotları :    Teğmen Fuat Çakar (İstanbulda hava tebdilinde)

                        Asteğmen Dikman (Bölüğe iltihak etmemiştir.)

                        Sivil Pilot Behçet (İstanbulda 1 ay izinli)

                        Kd. Erbaş Remzi (Bölükte)

NOT : Bölüğün yeni tayyareleri İstanbuldan henüz gelmediğinden halen bölükte tayyare mevcut değildir.

*          *          *

            Zayiatımız :

            Yalnız Şubat başında 3. tayyare bölüğünden Pilot Gedikli Erbaş (İsmail Zeki) Katraneden yalnız olarak Rumpler tayyaresi ile Maan’a dönüşünde Katrane – Cerdun arasında yerden düşman tarafından edilen ateş neticesi müberridi (radyatörü) delinerek yüzeye sıçrayan sıcak sulardan dolayı inmeye mecbur kalmış ve Araplar yakalayarak İngilizlere teslim etmişlerdir.

                                                           *          *           

Sayfa 42

D) Konya tayyare istasyonunun Eskişehir’e nakli, kadrosuna göre eşhasın kullanıl yerleri ve isimleri:

a) Konya isyanından sonra tayyare istasyonu Eskişehir’e nakledilmiş ve Konya’da bir tayyare malzeme deposu bırakılmıştır.bu depo da (1920) yılının sonlarında Eskişehir’e nakil edilmiş ve istasyon komutanlığı da (1921) Şubat ayında lağvedilerek yalnız tamirhanesi Kuvai Havaiye Müdüriyeti Umumiyesi emrinde olarak faaliyete devam etmiştir.

b) 1920yılında Konya tayyare istasyon komutanlığında bulunmuş olan subayların sıra ile isimleri:

Tayyareci Deniz Kd. Yzb. Savmi Uçan

Tayyareci Deniz Yzb. Ahmet Nuri*

Tayyarci yüzbaşısı Fasıl*

Topçu Binbaşı Latif*

Tayyare rasıdı Yzb. İ. Hakkı* [*]

 

[*] İsimleri hizalarında * işareti bulunanlar halen hayatta olmayanları göstermektedir.

 

c) 2-7-1920 tarihinde Konya tayyare istasyon komutanlığının kadrosuna göre eşhasın kullanış yerleri ve isimleri :

1   Tayyare istasyon K. Topçu Binbaşı Latif * göreve henüz iltihak etmediğinden Yzb.  Fazıl vekalet etmektedir.

1   Refakat Zabiti . Teğmen Osman Nuri Baykal.

2   Yazıcı.    

4           

    Fen ve Tecrübe Şubesi

1   Md. Yd. Teğmen Şakir Hazım Ergökmen

1   Md.Muavini.Teğmen Sıtkı Tatman.

1   Ressam

3

Talim ve Tedris Şubesi

            1  Baş muallim Yzb. Abtullah*

            1  Sivil tayyareci Behcet *  Muallim

            1    >>    >>         Hayrettin       >>

            1    >>     >>         İhya*                     >>

            1    >>     >>         Basri Alev     >>

            1  Baş makinist. Eşref.

            2  Yazıcı

            4  Makinist (münhal)

            1  Çavuş. (Meydan Çavuşu)

            1  Pervane çevirici.

            14

Rasıt Şubesi

            1   Baş mualim. Üsteğmen Muhsin Alpağot

            1   Muallim. Nafiz*

            1       >>              Hüseyin Hüsnü Bilge.

            1        >>             Teğmen Hulki Gökdeniz.

            1   Yazıcı.

            5

********************************

SAYFA  66            

            L- (1920) yılı hava kadrosunda bulunan eşhasın isimleri ile görevleri:

 

Rütbesi

Adı [*]

Soyadı [**]

Görevi

Top.Bnb.

Latif*

.

Eskişehirde imalatı harbiye müdürü ve aynı zamanda tayyare istasyonu komutanı.

Dz.Yzb.

Ahmet Nuri

.

Tayyare istasyon komutan muavinidir. (Dz. Tayyarecisi.)

Dz.Kd.Yzb.

Savmi

Uçan

Milli savunma Bakanlığı tayyare kısmı amiridir. (Dz. Tayyarecisidir.)

Yzb.

İsmail Hakkı

.

Tayyare rasıdı.

Dz.Yzb.

Ahmet ali

Tezuçan

Uçuş kzbiliyeti yoktur, uçamaz.

Yzb.

Fazıl

.

Tayyare istasyon komutan muavini ve tayyare bölük K. pilot.

Üsteğmen

E .Nahit

Sözeri

Garp cephesi K. lığı oto kısmı amiri, pilot.

    >>

Muhsin

Alpagot

Garp cephesi K. lığı tayyare  kısmı amiridir, rasıt. Pilot.

    >>

H. Avni

Arıkkök

Pilot.

    >>

OsmanTayyar

.

Rasıt, yanı zamanda pilot kursunda.

    >>

Rifat*

.

Harp sanayi subayıdır, Depo Md.

    >>

M. Nuri

?

Rasıt

    >>

Sabri

?

Rasıt

    >>

İbrahim Ethem*

.

  >>

    >>

Y. Kenan*

.

  >>

Teğmen

Ş. Hazım

Ergökmen

Pilot (Fen şubesi Md.).

   >>

Sıtkı

Tanman

Rasıt (fen şubesi Md.).

   >>

O. Nuri

Baykal

Rasıt (istasyon K. refakat zabiti).

   >>

İ.Hakkı

Ang

Rasıt.

   >>

Esat

Yarkınöz

  >>

Rütbesi

Adı [*]

Soyadı [**]

Görevi

   >>

H. Hulki

Gökdeniz

  >>

   >>

Ö. Avni

Okar

  >>

   >>

H. Basri

Bilgin

  >>

   >>

Hamdi

Çaypınar

  >>

Sivil  

Behcet*

.

Sivil pilot.

   >>

Vecibi

Hüşkur

  >>

   >>

Hayrettin

?

  >>

Gd.Erb.   

Halil*

.

Pilot

    >>

İhya*

.

  >>

    >>

Kazım*

.

  >>

    >>

İ. Zeki

.

  >>

    4 ncü sınıf alay ustası

A. Reşat

?

Makinist

    4 ncü sınıf alay ustası

H. Ruhi

?

  >>

Sivil

Eşref

Koşman

  >>

  >>

İ. Kadri

.

  >>

  >>

Eşref

?

  >>

Dz.Gd.

İsmail*

?

  >>

4. Snf. Tüf.

İsmail

.

Tüfekci ustası

İst.Üstğm.

H. Basri

?

İaşe subayı

İdare ME.

Sait*

.

Tb.katibi

                                                                                                                                                                                            Doğuda bulunanlar.......

SAYFA 197

            M- SON SÖZ :

            İstikilal harbinin havacık destanın yazan bir avuç kahramanın kuvvetini şöyle özetliyebiliriz:

(20)      adet Subay. (Pilot ve rasıt teknisyenler dahil).

(10)      adet Sivil ve Gedikli Pilot.

(10)      adet Makinist ve tamirci olmak üzere,

 40  - kişilik bir kadro :

İşte bu kahramanlar her türlü imkanlara malik olan üstün bir düşman karşısında en ateşli mücadedle ruhunu damarlarındaki asil kanından alan Türk Kurtuluş savaşının fedakar ve fazi evlatları ancak hurda, demode ve I nci dünya harbinden kalmış tayyarelerile, düşmandan ele geçirdikleri ganimetlerden de faydalanmak sureti ile kısmen de hamiyetli Türk tüccarı Erzurumlu Nafiz’in yardımı ile temin edilen tayyarelerle temiz yurt semalarınada kirletmek isteyen düşmanları karşısında hiç bir yılgınlık göstermeden Arslanlar gibi saldırmışlardır.

I nci dünya harbinde, müttefiki Almanlar ile birlikte çalışırken büyük bir tevazu göstererek sönük bir gölge olmaktan ileriye gidemeyen Türk havacılığı, Kurtuluş Savaşında bir avuç kahramanı ile binbir mahrumiyet içinde en büyük varlık olarak kendisini göstermiştir.

61-   
62- 

hvtrh2 kitabindan

 

Konya Uçak İstasyonu Personel Durumu (Temmuz 1920):

İstasyon Komutanları:

Plt Dz.Kd.Yzb. Savmi (Uçan)       Ilk aylarda

Pilot Dz.Yzb. Ahmet Nuri  Nisan-Haziran 1920

Pilot Yzb. Fazıl Vekaleten sonra istasyon K.Muavini oldu. Temmuz 1920

Topçu Binbaşı Abtüllatif

Rasıt Yüzbaşı l.Hakkı  Vekaleten “Konya isyanı sırasında”

İstasyon Personeli:

Refakat Zabiti       Rasıt Tğm.Osman Nuri (BAYKAL)

Fen ve Tecrübe Şub.. Pilot Teğmen Şakir Hazım (ERGOKMEN) Müdür Vekili

Rasıt Teğm. Sıtkı (TANMAN) Müdür Muavini

Fen Şubesi Pilotları            Sivil Pilot Halim (CANKO)
                                Sivil Pilot Kazım
                                Sivil Pilot Nurettin
                                Sivil Pilot Remzi
                                Sivil Pilot Rıdvan
                                Sivil Pilot Ismail Zeki

Talim ve Tedris Şub. Pilot Yzb. Abdullah (VAN) Baş Oğretmen

                                Sivil Pilot Behçet

                                Sivil Pilot Hayrettin

Sivil Pilot Ihya öğretmen 

Sivil Pilot Hasan Basri ( ALEV)

Baş Makinist Eşref Şb.Bş Makin.

Sivil Pilot Vecihi (HURKUŞ)

Sivil Pilot Cemal (TURGUTLU)

Sivil Pilot Halil (ZIVER)

Rasıt Şubesi         Rst Utğm. Muhsin (ALPAGOT) sonra Batı Cephesi K.Tyy.Ks.A.

Rst Ütğm. Ibrahim Ethem (Konya isyanında şehit)

                                Rst Utğm. Ibrahim Nafiz (Öğr)
                                Rst Utğm. Hüseyin Hüsnü (BILGE) Öğretmen
                                Rst Utğm. H.Hulki (GOKDENİZ)
Fotoğraf Şubesi   Rst.Tğm.Ibrahim Hakkı (ANK)
                                Osman Tayyar (Pilot Eğitimi.)
                                M.Nuri
                                Teğmen Esat (YARKINOZ)
                                Teğmen Hamdi (ÇAYPINAR)

Depo Personeli    Dz.Yzb. Ahmet Ali (TEZUÇAN) Müdür
                                Rasıt Utğm.Mazlum Rıfat Müdür Yardımcısı

Pilot Utğm.Emin Nihat (SOZERI) Batı Cephesi K.Oto Kısım A.

 

******************************** 

6. Batı Cephesi Uçak Birlikleri:

M.S.B.lığı 13 Haziran 1920 tarihli emri ile Konya Uçak İstasyonu’nun Eskişehir’de kurulmasını istemişti. 2 Temmuz 1920’de Batı Cephe Komutanlığı teşkil edi­lince henüz Eskişehir’e intikal etmemiş olan Hava Bölü­ğü Cephe K.lığı emrine verildi. (1 nci Bölük)

Batı Cephesi’nde 1 nci Uçak Bölüğü

(Ağustos-Aralık 1920)

1 nci Uçak Bölüğü Ağustos 1 920’de faaliyete geçti, Yeri Eskişehir

Bölük Komutanları:

Pilot Deniz Yzb. Ahmet Nuri (Ağustos)

Rasıt Yzb. Ismail Hakkı -Z4

Rasıt Yzb. Muhsin (Alpagot)

Pilotlar:

Ütğm. Hüseyin Avni (Arıkök)

Ütğm. Sabri

Sivil Hayrettin

Sivil Hasan Fehmi

Sivil Remzi

Sivil Fazıl

Sivil Vecihi (Hürkuş) (Geçici olarak 2.blk’ten geldi)

İSTİKLAL SAVAŞI 49

 

 

*************************************************** 

16.      1920 Yılmda Hava Kuvvederi Kadrosunda Bulu­ nan Personel ve Görev Yerleri:

a.     Batıda bulunanlar :

Rütbeıi

Adı*                    

Soyadı**           

Görevi

Top Bnb.     

Latif~                                              

 

Eskişehir Savaş Grç. Yapım Mil., lst.Komt

Dz.Yzb

Ahmet Nuri*

 

Uçak İstasyonunda            K.Mua. Dz.Pilot

Dz.K.Yzb

Savmi

Uçan

M.S.B. Uçk.Ks.A.     Dz.Pilot

Hv.Yzb

 Ismail Hakkı*

 

Uçak Rasıtı

Dz.Yzb

Ahmet Ali

Tezuçan

Hava Yer

Hv.Plt.Yzb

Fazıl

 

Uçk.İstas K.Mua. Uçk.Bölük K.Pilot

Hv.Rst.Ütğ

. E.Nihat

Sözeri

Batı Cephe K.lığı Oto Ksm.A. Pilot

Hv. Plt.Utğ

H.Avni

Arıkkök

Pilot

Hv.Rst.Utğ

Muhsin

Alpagot

Batı Cephe K.lığı Uçk.Ks.A. Pilot

Hv.Rst.Utğ

O.Tayyar

 

Rasıt,Aynı zamanda pilotaj kursunda

Hv.Rst.Utğ. 

Rıfat*

 

Savaş Sanayi’i Sb. Depo Md.

Hv.Rst.Utğ. 

M.Nuri

 

Rasıt

Hv.Rst.Utğ. 

Sabri

 

Rasıt

Hv.Rst.Utğ. 

I.Ethem*

 

Rasıt

Hv.Rst.Utğ. 

Y.Kenan*

 

Rasıt

Hv.Plt.Ütğ

Ş.        Hazım

Ergökmen

Fen Şube Mil. Pilot

Rasıt Tğm

Sıtkı

Tanman

Fen Şube Mil. Rasıt

Rasıt Tğm

O Nuri

Baykal

İstasyon K.lığı Refakat Sb. Rasıt

Rasıt Tğm

1.Hakkı

Ang

Rasıt

Rasıt Tğm

Esat

Yarkınöz

Rasıt

Rasıt Tğm

H.Hulki

Gökdeniz

Rasıt

Rasıt Tğm

O.Avni

Okar

Rasıt

Rasıt Tğm

H.Bahri

Bilgin

Rasıt

Rasıt Tğm

Hamdi

Çaypınar

Rasıt

Sivil

Behçet*

 

Sivil Pilot  

Sivil

Vecihi

Hürkuş

Sivil Pilot  

Sivil

Hayrettin

 

Sivil Pilot  

Plt. Astsb

. Halil

 

Pilot

Plt. Astsb

Ihya

 

 

Plt. Astsb

. Kazım

 

 

Plt. Astsb

I.Zeki

 

 

Alay Ust

A.Resat

 

Makinist 4. sınıf

Alay Ust

H.Ruhi

 

Makinist 4. sınıf

Sivil

Eşref

Atalay

Makinist

Sivil

I.Kadri

 

Makiniıt

Sivil

Eşref

Kasman

Makinist

Dz.Asb

Ismail

 

Makinist

Tüf UsT.

Ismail

 

Tüf Ustası 4.sınıf

Hv.Utğm

I-IiBasri

 

Iaşe Subayı

İdari Me

Sait

 

Tabur Katibi

 

 

 

 

b. Doğuda Bulunanlar:       

Rütbesi

Adı* 

Soyadı**

Görevi

Hv.Plt.Yzb

Abdullah

 

15 nci Blk.K. Pilot

Hv.Rst.Utğ

Murat

 

Rasıt

Hv.Rst.Utğ

A.Hikmet

Büke

Rasıt

Hv.Rst.Utg

A.Rahmet

 

Rasıt

Hv.Rst.Tğ

Ihsan

Orgun

Rasıt

Hv.Rst.Tg

Tevfik

Beşgül

Rasıt

Hv.Rasıt

I.Rahmi

Çorlu

Rasıt

Astsb

Basri

Alev

Pilot

Astsb

Halim

Canko

Pilot

Astsb

Halil

 

Pilot

Astsb

Hikmet

 

Pilot

Alay Ust

Osman

 

Blk Baş Makınıstı

Makinist

Ishak

 

Blk Baş Makinisti

Makjnist

Sabri

 

Bölük Makinisti

Alay Ust.

Şaban

 

Bl.Marangoz Ustası.

Ulş.Tğm.

Basri

 

Ulaşt. Tkm K.Ulş

Hesap Me

M.Hilmi

 

Bölük hesap me.

Tüf Us

Ragıp

 

Tüfekçi Uıt.4 .sınıf

 

 

 

 

 

b.     Güneyde Bulunanlar:

Rütbesi

Adı* 

Soyadı**

Görevi

 

Sabri

 

Bölük K.Vek. Rasıt

 

Cemal*

 

Pilot

 

Sabri*

 

Pilot

 

 

 

 

*    Şehit olanlar.

   ** Soyadı kanunundan sonra yaşayanlardan soyadları bilinenler

****************************************************************** 

İSTİKlAL SAVAŞI 57

 

5.  1 nci Inönü Savaşı’nda Hava Harekatı

a.  1 nci Uçak Bölüğü’ıüiıı Faaliyetleri:

1921 yılı başlarında 1 nci Uçak Bölüğüne ait uçak­lar Milli Kuvvetlere karşı isyan eden Çerkez Ethem Kuv­vederi’nin üzerinde uçup; keşif yaptılar ve bayanname attılar. 6 Ocak 1921 ‘de Bursa, Uşak yörelerinden baş­layıp İnönü ve Dumlupınar mevzilerimize kadar gelişen Yunan saldırısı sonucu yapılan Inönü savaşmın devam ettiği 9-Il Ocak 1921 tarihlerinde faal durumdaki iki uçak en az 5 keşif ve bombardıman görevi yapmıştır. 6 Ocak’ta 1921 ‘de Vecihi ve Behçet, Rasıt Sıtkı ile birlikte muharebe sahası üzerinde keşif ve bombardıman vazi­feleri yaptılar.

Vecihi (HÜRKUş) 8 Ocak 1921 ‘de av uçağı ile, Söğüt’ün doğusunda ve Bozöyük-Karaköy şosesi üzerindeki Yunan birliklerine taarruz etti.

9 Ocak 1921 saat lO.00’da sivil Pilot Behçet ve Rasıt Yzb. Yusuf Kenan AEG C-IV uçağıyla havalanarak Bilecik-Küplü ve Karaköy civarında uçuş yaparak, bu bölgedeki yollarda önemli düşman kuvvetlerinin bulunduğunu keşfetti, Karaköy doğusundaki sırtlarda ise 5 0-60 Yunan askerinin bulunduğunu gördü. “Vecihi’de av uçağı ile düşman birliklerini bombaladı. Aynı gün saat 13.00 ‘de Behçet Bölük Komutanı Yzb. Muhsin (Alpagot) ‘la yaptığı keşif uçuşunda, Bozüyük istikametinde iki Yunan süvari bölüğünün yürüyüş halinde olduğu, 500 metre gerisinde de bir piyade alayının Bozüyük’e yaldaşmakta Olduğu tespit edildi ve Yunan Alayı’nın üzerine bomba atıldı.

Bu keşifler sonucu, Bözüyük’e giren Yunan birlik­lerinin bir piyade alayı ile süvari birliklerinden ibaret olduğu, diğer Yunan Kuvvetlerinin Mezit boğazını takip ederek Karasu vadisine girdikleri ve Karaağaç Tepeleri’ne doğru ilerledikleri tesbit edildi. Saat 13.30 da Yunan kuvvetlerinin güney kanadına taarruz edilerek Karaağaç tepeleri geri alındı. Inönü mevziinin sol kanadı tehlikeye girdiğinden birliklerimiz taarruza girişti ve Yunan birliklerinin ilerlemesini durdurdu.

10 Ocak 1921 ‘de sabah yoğun sis nedeniyle keşif uçuşu yapılamadı. Fakat öğleden sonra Svl.pilot Behçet ve Tğm. Sıtkı (Tanman) AEG C-IV uçağı ile bir sorti keşif uçuşu yaptı. Keşif sonucu, Yunanlıların birgün ev­vel bulundukları mevzilerde tutunmaya çalıştıkları, kar­şıhklı yoğun topcu ateşinin devam ettiği fakat Yunan hatlarının gerisinde herhangi bir hareket ve ihtiyat bir­liğinin görülmediği rapor edildi. Aynı gün Vecihi (Hür­kuş) ‘de av uçağı ile havalanıp Inönü bölgesindeki Yunan siperlerini bombaladı ve alçak uçuşla makineli tüfek ateşine tuttu, fakat alçak uçuş sırasında Yunan mev­zilerinden atılan mermilerden isabet alan uçalda savaş hattına mecburi iniş yaptı. Vecihi uçağın düşman eline geçmesini önlemek amacıyla uçağı ateşe verdi ve Türk mevzilerine doğru koşarak hayatını kurtardı.

11 Ocak 192 1 sabahı düşman kuvvetlerinin herhan­gi bir faaliyeti görülmedi. Bu durumdan şüphelenen Batı Cephesi Kumandanlığı düşmanın taarruz hazırlığı yapabileceğini düşünerek, keşif kolları çıkarmış ve bir hava keşfi yapılmasını emretmişti. Pilot behçet ve Rasıt Utğm. Sıtkı (Tanman) AGB C-IV uçağı saat 1 0.00’da keş­fe çıkmıştı. Inönü ve Bozüyük’te Yunan birliklerinin her­hangi bir faaliyette bulunmadığı görüldü. Karaköy Istas­yonu yanmakta ve düşmamn artçı kuvvetleri Pazarctk’tan çekilmekteydi. Uçağm motoru oldukça fazla ısındığı için derhal birliğine dönmesi gerekiyordu. Ancak bu keşfin çok önemli olması nedeniyle keşif raporu telefonla bil­dirilmişti. 12 Ocak 1921 ‘de Yunan uçakları Eskişehir’i bombaladı. (Bu bombardımanda Vecihi’nin 23 yaşm­daki kızkardeşi şehit oldu. Vecihi’nin eniştesi Bnb. Bedri Bey’in de bir kaç gün önce kayıp haberi gelmişti.)

b.   Havacıların Taltifi:

1 nci Inönü Savaşı sonunda Hava Harekatı’na iştirak eden 5 subay, astsubay, pilot ve rasıt Batı Cephesi Komutanlığı’nın emri gereği para mükafatı ile taltif edilmiştir. Bu havacılar Svl. Plt. Vecihi, Behçet, Rasıt Yzb. Muhsin, Tğm. Sıtkı ve Utğm. Y Kenan’dır.

14 Mart 1921 ‘de Batı Cephesi Komutanı Ismet Inönü Orduya şu mesajı gönderdi.

“Inönü Meydan Muharebesi muzafferiyetinin amillerine; Havacılarıma hassııten selam ve teşekkür ederim. Garp Cephesi Komutanı ve Erkanı Harbiye Reisi Mirliva ISMET”

Gıırp Cephesi Komutanı Mirliva Ismet

 

1 6 Mart 1921 ‘de uçakların uzun mesafeli uçuşlarda motor arızası göstermesi sebebiyle meydanların cep­heye daha yakın olması isteniyordu. Bu yüzden Batı Cephesi Kumandanı Ismet (Inönü) tarafindan bölüğün Eskişehir’den Inönü’ye getirilmesi emredildi. Inönü kasabasına 2 km. uzaldıktaki bir alan düzeltilerek hava meydanı olarak hazırlandı. Bölük 23 Mart 1921 ‘de Inönü’ye taşınmaya başladı. Acele ile seçilen alan 60x1 80 m.lik bir sahayı kaplıyordu. Bu saha, emniyetle kalkış için oldukça küçüktü, ayrıca meydamn 500 m. güneyinde kalkış için tehlike arzeden dağlık bir bölge bulunuyordu. Istasyon civarmdaki eskimeydan ise çamur kapliydı. İnönü’de faaliyetlerine devam edemeyeceğini anlayan bölük, Eskişehir’e dönmeyi teklif etti.

**************************************

15 Ağustos 1921 günü Svl.Plt.Behçet ve Rasıt Utğm.Süleyman Sırrı, Erzurumlu Nafiz 2 uçağı ile cephe keşfi için havalandı. Kendilerine Albatros D-ili av uçağı refakat ediyordu. Erzurumlu Nafiz 2 keşif uçağı geri dönmedi. Uçak ke~iften dönerken motorlarında 2000 metre yükseklikte yangın çıkması sonucu yanarak düştü, Svl.Plt. Behçet ile Ütğm. Süleyman Sırrı şehit oldu. İki değerli ve tecrübeli havacımızın eski bir Italyan uçağı ile uçarken şehit olmaları büyük kayıptı. Istildal Savaşı’nda uçuşlar esnasında paraşüt mevcut olma­dığından kullanılmıyordu. Paraşütün kullanılması İstik­lal savaşından iki yıl sonraya rastlar. İlk iki gün içinde keşif uçakları elden çıkmıştı. Aynı gün kesif uçağına refakat eden Albatros D-III uçağı dönüşte şu raporu verdi. Beylik Köprü Sarıköy arasında önemli bir Yunan kuvveti olmadığı Sarıköy-Mihalıçcık yolunda ise küçük bir yunan birliği Olduğu tesbit edildi.

 FOTO 1-PIt.Asb. Halil, 2-Şehit Utğm. Sırrı, 3-Yzb. M.Alpagot, 4-Makinist

**********

63-   
64-   
65-   
66-   
67-   
68-   
69-   
70-   
71-   
72-   
73-   
74-   
75-   
76-   
77-   
78-   
79-   
80-   
81-   
82-   
83-   
84-   
85-   
86-   
87-   
88-   
89-   
90-   
91-   
92-   
93-   
94-   
95-   
96-   
97-   
98-   
99-   
100-   
101-   
102-   
103-   
104-   
105-   
106-   
107-   
108-   
109-   
110-   
111-   
112-   
113-   
114-   
115-   
116-   
117-   
118-   
119-   
120-   
121-   
122-   
123-   
124-   
125-   
126-   
127-   
128-   
129-   
130-   
131-   
132-   
133-   
134-   
135-   
136-   
137-   
138-   
139-   
140-   
141-   
142-   
143-   
144-   
145-   
146-   
147-   
148-   
149-   
150-   
151-   
152-   
153-   
154-   
155-   
156-   
157-   
158-   
159-   
160-   
161-   
162-   
163-   
164-   
165-   
166-   
167-   
168-   
169-   
170-   
171-   
172-   
173-   
174-   
175-   
176-   
177-   
178-   
179-   
180-   
181-   
182-   
183-   
184-   
185-   
186-   
187-   
188-   
189-   
190-   
191-   
192-   
193-   
194-   
195-   
196-   
197-   
198-   
199-   
200-   

... BİYOGRAFİ ...

Fotoğraf açıklamalarını ve biyografileri tamamlamak için desteğinizi bekliyoruz.

Copyright © 2000 + 2011 Tayyareci

Bu fotoğraf ve belgeler www.tayyareci.com  da 1911 den 2011 e TÜRK HAVACILIK TARİHİ bölümlerinin düzenlenmesinde kullanılacaktır. Her fotoğraf yayınlanırken kaynak kişi adı soyadı yazılacaktır. Katkılarınız için teşekkürler.

Tayyareci Arşiv havacıların, yakınlarının ve havacılık tutkunlarının elinde bulunan  20 yıldan daha eski fotoğraf, bilgi ve belgelerin bir araya getirilerek " 1911 den 2011 e " bölümünün oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Elinizdeki size veya yakınlarınıza ait Türk Havacılık Tarihi konulu fotoğraf, bilgi ve belgeleri E Posta ile : enaz 600 dpi çözünürlükte scan ederek, üzerinde oynama yapmadan, her fotoğraf veya belge için açıklamalar yaparak : celaluzar@yahoo.com veya celaluzar@gmail.com  adresine gönderebilirsiniz. İLETİŞİM 

Tayyareci Arşiv de neler var ? 

www.tayyareci.com

Celal UZAR webmaster    celaluzar@gmail.com   celaluzar@yahoo.com