www.tayyareci.com                  ANA SAYFA Tayyareci Türkçe Site KAYA SIGORTA
Tayyareci English Site
Tayyareci Deutsch Site
Sitede Arama :
 

2 nci DÜNYA SAVAŞI SONRASI AMERİKAN UÇAKLARI

Post WW II PERIOD AMERICAN AIRCRAFT

USAF USAF 
Taktik Savaş Uçakları Tactical War Planes
F-80 F-84G F-84F RF-84F F-86 F-89 F-94 F-100
F-101 F-102 F-104 F-105 F-106 F-4 F-5 F-111
F-117 F-15 F-16 F-22 JSF A-1 A-7 A-10
               
Stratejik Savaş Uçakları Strategic War Planes
B-36 B-47  B-52 B-57 B-58 B-70 B-1   B-2
FB-111 B-66 . .        
   
Kargo Uçakları Cargo Planes
C-47 C-54 C-118 C-130 C-141 C-5  C-135  KC-135 
C-9  KC-10  C-17 C-123  C-124  C-133  C-82  C-119
   
Eğitim Uçakları Training Aircraft
T-6  T-33 T-34 T-37 T-38 T-41    
   
Diğer Uçaklar Other Aircraft
. . E-3  U-2  SR-71      
   
USN USN 
Taktik Stratejik Savaş Uçakları Tactical Strategic War Planes
A-1 A-4 A-3  F-4D AF-2 A-6  F-9F-2 F-11F
F-14 F-18 AV-8B F-9F-8 F-2H RA-5 F-7U  F-8E 
   
Eğitim Training
T-28  T-2   TV-2   SNJ         
   
Diğer Uçaklar Other Aircraft
S-3 S-2  E-2  EA-6B P-2 P-3  R-4D  R-5D
   
Editör :   M. Haluk SEVEL