www.tayyareci.com                  ANA SAYFA Tayyareci Türkçe Site KAYA SIGORTA
Tayyareci English Site
Tayyareci Deutsch Site
Sitede Arama :
 

MALATYA TAYYARESİ

FOTOĞRAFI HALEN BULUNAMADI.

PROFİL ÇİZİMİ 

Seyahat-i havaiyeye çıkan tayyarelerimizin Ayastefanos’ta misli namesbuk (görülmemiş) bir fırtınadan dolayı hasara uğramaları üzerine bu müessif kazadan müteessir olan İstanbul şehremini Emin Bey Efendi tayyarelerimizin yerine İstanbul, Üsküdar, Beyoğlu namlarına tevsim edilecek yeni üç tayyarenin şehremanetince mübayağa edileceğini vad ve ceraid-i yevmiyeyle (günlük gazetelerle) ilan buyurmuşlardır.

                                Müşarunileyh tayyareciliğimize karşı gösterdikleri bu yüksek alakadan dolayı tebrik ederiz.

                                Tayyarecilerimizin Eskişehir’e ineceği haberi Eskişehir’de büyük meserretlerle karşılanmış ve daha milli mücahede esnasında tayyarelere ve tayyareciliğe karşı pek büyük alaka gösteren ve tayyare satın almak üzere külli meblağ veren Eskişehirlilerin bu defa da orduya yeniden tayyare satın almak  teşebbüsünde bulundukları ve ayrıca Malatyalıların muhterem mebusları Mahmut Nedim Beyefendi vasıtasıyla tayyare mübayasına teşebbüs ettikleri ve vilayetleri namına birer tayyare inşa ettirmek üzere her tarafta büyük hazırlıklar mevcut olduğu mevsuk (belgeli) cümle-i istihbaratımızdır.

                                Mecmua-ı askeriye bu yüksek ve hayırlı işin müteşebbislerini hararetle alkışlar. Mecmuamızı ve dolayısıyla tayyareciliği taltif eden sekizinci kolordu kumandanı-ı muhteremi Asım Paşa Hazretleri’ne  

                 Mecmuaya azami derecede alaka gösterildiği abone miktarından anlaşılan muhterem on birinci ve on beşinci fırkalara ayrıca halk ve gençlik arasında mecmuanın revaçını temin için ittihaz-ı tedabir eden on beşinci fırka kumandanı Naci Bey Efendi’ye kuvai havaiye arz-ı şükran eyler.     

                                Son defaki fırtınada kazaya uğrayan tayyarelerimiz hakkında Havas Ajans’ının Paris’e çektiği telgraf : İstanbul 19 Ağustos- bir Fransız şirketinden bu kere mübayağa edilen üç tayyareden mürekkep bir filotil İstanbul’a gelerek mükemmelen yere indi.

                                Filo Anadolu’da bir seyahat icrasına hazırlanmıştı. Fakat Cuma gecesi zuhur eden şiddetli bir fırtına şehir dahilinde ve civarda bir çok hasarat ika eylemiştir. Bu meyanda Ayastefanos’taki tayyare hangarları yıkılarak bu tayyarelerle nakliyat-ı havaiye şirketine ait iki tayyare ciddi hasara uğramıştır (Havas)

Asker-i Hava Mecmuası-9
        1 Eylül 1340 (1924)

 

Tarihçesi: Uçak tipi kesinleştiğinde yazılacak. History: Details will be given when the airplane type is found

Özellikleri/specifications:  Uçak tipi kesinleştiğinde yazılacak.                        Details will be given when the airplane type is found

Ad konma merasimi ve tarihi: Tören ayrıntıları sadece kitapta yayınlanacak Nameing and date celebration : Details will be published only in the book.

Uçak hakkında daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ

www.tayyareci.com

Gönderdiğiniz fotoğraf ve belgeler kopyası alındıktan sonra adresinize iade edilecektir. Lütfen fotoğraf katkısında bulununuz.

Celal UZAR  Talatpaşa cad. Güreren Apt. no: 55 daire 13 Bahçelievler İstanbul

celaluzar@yahoo.com

0 532 3321912

CELAL UZAR